Tôi có bắt buộc phải cập nhật ứng dụng (force update) khi có phiên bản mới không?

Bạn sẽ bắt buộc phải cập nhật ứng dụng khi nhận được thông báo từ Appstore hoặc Google Play đối với một số phiên bản App có những thay đổi lớn về tính năng hoặc giao diện. Sau khi cập nhật phiên bản mới nhất, bạn sẽ phải đăng nhập lại ứng dụng để tiếp tục sử dụng dịch vụ.